ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ‌ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ‌‍ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢ  ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠠ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡ  ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢ 3317 ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017-11-10
     ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ‌ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ‌‍ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢ  ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠠ  ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ   ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡ  ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ   ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢ 3317 ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ        ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ   ᠤᠨ 11  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2   ᠤᠨ  ᠡᠳᠤᠷ   ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ︵ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠶᠠᠩ︶ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ‌ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ《ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠶᠢ ᠬᠥᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 120  ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠷᠤᠨ   ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 3317 ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ  ᠠᠪᠴᠤ᠂  ᠬᠡᠷᠡᠭ   ᠲᠤ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠵᠤᠭᠤᠰ   ᠢ  ᠬᠡᠳᠤᠨ  ᠠᠷᠪᠠᠨ‌‍ᠳᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠨᠡᠭᠡᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ︔ ᠶᠠᠨ ᠶᠦᠩ ᠮᠢᠩ᠂ ᠰᠦᠩ ᠮᠢ ᠴᠢᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠰᠢᠬᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠪᠡᠷ‌‍ᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ  ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠦᠴᠢᠷ   ᠢ  ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ‌ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢ 252 ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠨ  ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠠᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠴᠤᠳᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ  ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠠᠢ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ‌ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠤᠷᠳᠤ᠂  ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠨ‌‍ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ  ᠵᠢᠴᠢ  ᠲᠦᠪ   ᠤᠨ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠠᠵᠢᠯ‌‍ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ   ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠲᠤ  ᠨᠦᠯᠤᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠡᠨ   ᠢᠶᠠᠷ  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂《ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠯᠳᠠ   ᠪᠠᠷ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ   ᠶᠢ  ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ᠂  ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠯᠠᠯᠳᠠ   ᠪᠠᠷ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ‌‍ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ》 ᠶᠢ ᠬᠥᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ‌‍ᠲ᠋ᠡᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ‌ᠵ᠊ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠤᠷᠢᠳ‌ᠬᠤᠵᠢᠳ 258 ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠦᠴᠢᠷ   ᠲᠠᠢ  ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ  ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ   ᠤ  ᠤᠯᠤᠰ   ᠲᠤ  ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠦᠭᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ‌ᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠨᠡᠭᠡᠵᠤ‌‍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠤᠨ᠂  ᠭᠡᠷ᠎ᠡ‌‍ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠫᠧᠩ ᠤᠪᠤᠬᠳᠤ᠂ ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠬᠳᠤ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 10  ᠭᠠᠷᠤᠢ‌ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠷᠭᠤᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠹᠠᠨ ᠰᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ  ᠴᠧᠨ ᠢ 5 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ 72 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ  ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ   ᠨᠢ  40  ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ  ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ   ᠤᠨ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ‌‍ᠶᠡᠭᠡ《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠸᠤ ᠤᠪᠤᠬᠳᠤ   ᠶᠢ  ᠮᠠᠨ   ᠤ  ᠤᠯᠤᠰ   ᠲᠤ  ᠬᠥᠷᠭᠡᠨ‌ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠷᠧᠭ᠂ ᠪᠤᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ᠂ ᠫᠧᠷᠦ᠋᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠰ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢ 16 ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠤᠰ  ‍ᠤᠨ‌‍ᠲ᠋ᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ  ᠲᠦᠷᠤ   ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂  ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ   ᠶᠢᠨ  ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ  ᠢ‌‍ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ᠂ ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠽᠧᠯᠠᠨᠳ᠋  ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢ 16 ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠢᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠠᠵᠢ᠃  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠤᠤᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠤᠵᠠᠷ‌ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ‌‍ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 14.82 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号