ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/3/29
       ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠠᠢ        ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠬᠦᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠁        ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠩᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯ᠎ᠡ᠃ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠮᠤ︕
       ᠬᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ        ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ        ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠨ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠳᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠳᠡᠯᠦᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 1974 ᠤᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠡᠬᠡᠬᠡᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ︽ᠳ᠋ᠠᠵᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ︾ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ 1974 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠤᠰᠢᠨᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 8 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃        ᠳᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠳᠡᠳᠡ 1975 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠵᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠮᠠᠯᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠮᠤ ︵ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ︶ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠡᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠁ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠦ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠤᠮᠠᠷᠳᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ︽ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ︾ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ︽ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ︾ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠦ ᠰᠢᠩᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠦ᠋ᠬᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠮᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠᠭᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠬᠡᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠮᠤᠭᠯᠠᠩ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠂ ᠤᠷᠬᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠳᠡ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠳᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠤᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠬᠤᠨᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠳᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠯ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃
               — ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠡᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠢ ᠰᠢᠦ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨᠲᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡ᠃ ᠤᠳᠤ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠡᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠡᠡᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠡᠡᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠡᠡᠰᠠᠨ᠃        — ᠠᠷᠠᠯᠲᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠡᠡᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠡᠷᠲᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1976 ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠡᠡᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠬᠠᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠡᠬᠡᠬᠡᠳ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ᠃
       ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠳᠤᠮᠤ ᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠮᠠᠯᠲᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠡᠡᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠶᠢᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡ᠃        ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠩ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠳᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠲᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ︽ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠨᠤᠮᠤ︾ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠳᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠵᠦᠪ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠡ᠃  
               ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ        ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠡᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ        ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 1954 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠵᠦᠩ ᠬᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠴᠤᠡᠡᠶᠤᠨᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 1978 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠡᠡᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠡᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠡᠡᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠡᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ᠂ 2009 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠦᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ︽ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ︾᠂ ︽ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠡᠡᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠡᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ︽ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠬᠦᠢ ᠡᠯᠴᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 2002 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠡᠡᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠡᠡᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ︽ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ︾ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ︽3 · 8︾ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠡᠮᠩᠲᠡᠢ᠂ ︽ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠨ︾᠂ ︽ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ︾ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ︾ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠳᠬᠦᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠳᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠳᠡᠬᠦᠰᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ︽ᠡᠵᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠦ ᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠤᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦ᠋ᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠲᠦᠯᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠦ ᠡᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠳ ᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠦᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠡᠬᠡᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ︕ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠰᠦᠬᠦᠯᠡ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠲᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠰᠦᠬᠦᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠦ ᠲᠡᠳᠬᠦᠨ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠦᠨᠳᠡᠯᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃          ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠳᠦ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ︕
               ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠡᠪᠤᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠳᠡᠯᠦᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ        ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠬᠡ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠮᠦᠴᠡ        ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠵᠢᠭᠡ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠪᠠᠶᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠴᠤ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠰᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ︽ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠯᠬᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠪᠤᠡᠡᠴᠦ᠂ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠺᠠᠷᠲ ᠬᠢᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠱᠧᠨᠵᠧᠨ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠤ ᠨᠦᠬᠦᠬᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃        ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ 2018 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠳᠦ · ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ︾ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ᠂ 5000 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠳᠡᠯᠦᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃        — ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠳᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢ 1976 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ︵ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ︶ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ 15 ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠦ 13 ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠡᠳ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠᠬᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠳᠡᠯᠦᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ᠂ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠦᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠵᠦᠡᠭᠨᠡᠬᠡᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃                   ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠨᠠᠰᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号