ᠼᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/9/7
       ᠼᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠳᠠ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃        ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠼᠤᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠼᠤᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠼᠤᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠨᠤ᠋ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠴᠠ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠬᠦᠴᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︔ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠡᠬᠦᠴᠠ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠳᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠬᠦᠨᠴᠢᠷ ᠢ ᠼᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠳ 20 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠦᠬᠦᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ 1% ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠬᠡᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠩᠬᠡᠨ ᠼᠤᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠬᠦᠨᠴᠢᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠼᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠳᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠪᠳᠤᠬᠡᠵᠤ ᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃        ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠼᠤᠤ ᠬᠡᠳᠤ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠼᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠯᠬᠦᠪᠠᠯ ᠤᠨᠴᠠ ᠭᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃        ᠳᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠤᠬᠡ ᠳᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠼᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠦᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠷᠴᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠤᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号