ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠲᠣᠭᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017-11-12
        ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ  ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠲᠣᠭᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠ        ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠠᠳ ‍ᠤᠨ‌ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠴᠦ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠭᠥᠸᠧ ᡁᠢ ᠹᠦ᠋ ᠶᠢᠨ 4 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠢᠩᠭᠡ ᠨᠢ‌ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠢᠩᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠲᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠬᠤᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠃  ᠢᠬᠢᠷ᠎ᠡ  ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ   ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠲᠦᠷ   ᠨᠢ 97,ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ︐ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ 90 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠲᠤᠷᠨᠢᠭᠤᠨ ᠦᠰᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠡ ᠢᠬᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ‌‍ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠢᠬᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号